محصولات و خدمات

ارتباط با ما

tel

035-38 33 0071
035-38 33 0072
035-38 38 0039

fax

035-38 28 9441

kavirkiseh@gmail.com

0098939 480 2633


مرکزپخش انبارتهران( کلی – جزئی )

address دفتر فروش


یزد، بلوار شهید حاج حسن دشتی
خیابان امیرالمومنین نبش آزادی